GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ponad 760 lat historii Kościoła św. Trójcy w Błoniu, jednego z ważniejszych zabytków w skali kraju - 19 września 2017 r. odbędzie się konferencja naukowa poświęcona historii kościoła pod wezwaniem św. Trójcy w Błoniu, pod patronatem Burmistrza Błonia

Ponad 760 lat historii Kościoła św. Trójcy w Błoniu, jednego z ważniejszych zabytków w skali kraju - 19 września 2017 r. odbędzie się konferencja naukowa poświęcona historii kościoła pod wezwaniem św. Trójcy w Błoniu, pod patronatem Burmistrza Błonia

Kościół pod wezwaniem św. Trójcy w Błoniu powstał zapewne z fundacji Konrada Mazowieckiego lub jego syna księcia Siemowita I Konradowica w połowie XIII wieku. Został usytuowany w pobliżu grodu kasztelańskiego Rokitno, na drodze wschód-zachód w kierunku Sochaczewa i dalej Poznania. Został wyłączony z starszej parafii św. Wojciecha w Rokitnie.

 

Pierwsza informacja źródłowa w 1257 r. mówi o dwu ołtarzach w Błoniu. Biskup poznański poprosił o ich konsekrację biskupa płockiego jako najbliższego, w swoim zastępstwie. Już wcześniej niewątpliwie nastąpiła konsekracja ołtarza głównego świątyni Ze źródeł wynika iż. książę przeniósł wówczas do Błonia trzech kanoników z Grójca, prepozytury ustanowionej wcześniej, z pewnością również z fundacji Konrada Mazowieckiego. Owi trzej kanonicy błońscy zostali wymienienie jako świadkowie dokumentu Siemowita I w 1261 r.

Zapewne książę Konrad II, syn Siemowita I, dokończył budowę kościoła murowanego w Błoniu i w 1288 r. przekazał go wraz z bogatym uposażeniem opactwu czerwińskiemu, tworząc tu największą prepozyturę kanoników regularnych czerwińskich na Mazowszu [mieli jeszcze inne, w tym św. Jerzego w Warszawie].

 

W tym roku mija 760 lat od pierwszej wzmianki o kościele w Błoniu.

 

Z tej okazji 19 września 2017 roku Muzeum Ziemi Błońskiej (w organizacji) zaprasza serdecznie na konferencję naukową poświęconą historii kościoła pod wezwaniem św. Trójcy w Błoniu, przygotowaną pod patronatem Burmistrza Błonia.

 

Planowane wystąpienia:

Prof. Izabella Galicka - Katalog zabytków sztuki, wyposażenie kościoła św. Trójcy w Błoniu

Izabella Galicka, historyk sztuki, alpinistka. Pracowała w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Dziale Dokumentacji Naukowej, a następnie przez wiele lat w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (PAN) jako inwentaryzator i redaktor Katalogu Zabytków Sztuki dawnego województwa warszawskiego. Autorka wielu opracowań, książek i artykułów naukowych z dziedziny historii sztuki, architektury i urbanistyki.

 

Prof. Robert Kunkel - Początki architektury gotyckiej na Mazowszu na przykładzie kolegiat św. Trójcy w Błoniu i św. Michała w Płocku.

Prof. Robert Kunkel Członek Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Prowadzi wykłady na UW z historii architektury średniowiecznej jak również badania i analizy architektoniczno-konserwatorskie zabytków architektury. Autor wielu prac naukowych m.in Dzieje architektury w Polsce (Architektura romańska i gotycka) Kraków 2004; Architektura Gotycka na Mazowszu i w Wielkim Księstwie Litewskim ; Architektura romańska i gotycka.


Prof. Marcin Solarz - Obraz kościoła Św. Trójcy i jego otoczenia na planach przygotowanych w XIX wieku.

Dr hab. Marcin Wojciech Solarz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, geograf, politolog. Kierownik Zakładu Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, a także Polskiego i Węgierskiego Towarzystwa Geograficznego. Autor prac z zakresu geografii politycznej, społecznej, toponomastyki i stosunków międzynarodowych, m.in. "The Language of Global Development. A misleading geography." (Abingdon, New York: Routledge 2014, 2016), oraz monografii Błonia ("Błonie. Książęce miasto na Mazowszu, 1998, 2010).  Jesienią 2017 roku zostanie opublikowana monografia jego autorstwa: "Błonie na dawnych mapach".

 

Dr hab. Kazimierz Pacuski - Początki powstania murowanego kościoła w Błoniu w oparciu o źródła.

Kazimierz Pacuski specjalizuje się w historii Mazowsza średniowiecznego i wczesnonowożytnego: źródła, osadnictwo (słownik historyczno-geograficzny do 1526 r.), dzieje polityczne, kościelne, urzędnicy, biogramy osobowe, rody heraldyczne; kartografia Polski średniowiecznej i XVI.
Jest autorem licznych publikacji historycznych między innymi.:
-Atlasu historycznego Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki [udział w oprac.], Warszawa 1973;
-Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, cz. 2: 1248–1355, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, współpr. K. Pacuski, H. Wajs, Wrocław 1989
-Puszcza Kampinoska w średniowieczu i na początku czasów nowożytnych (do 1526 r.), w: Kampinoski Park Narodowy, t. 3: Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic, cz. 1, red. P. Matusak, Izabelin 2005, s. 172–223.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.