GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022


PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.


Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


W ramach Programu zaplanowano:

 • udział 11 osób z niepełnosprawnościami wymagających wysokiego poziomu wsparcia oraz 1 osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • zatrudnienie 6 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej,
 • 4380 godzin usług asystenta: dla 12 osób z niepełnosprawnościami, w tym 4140 godziny dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i 240 godzin dla osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym.


Program ma zapewniać:

 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych,

 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta miedzy innymi przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

 

Realizacja Programu została zaplanowana od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022.

Całkowita wartość Programu: 206 326,00 zł.

Dofinansowanie: 205 326,00 zł.

 

Szczegółowych informacji dla osób zainteresowanych udziela:

koordynator zadania - Agnieszka Kurach

tel. 669-051-570 (poniedziałek-piątek w godz. 12.00 - 16.00)

e-mail: agnieszka.kurach@um.blonie.pl

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.