GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025


Program „Senior+” na lata 2021–2025, realizuje założenia Polityki społecznej wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność.
Długofalowym celem polityki społecznej wobec osób starszych jest stworzenie warunków do aktywnego starzenia się, tak aby zapewnić im pełny udział w życiu społecznym. Osoby starsze powinny czuć się bezpieczne, móc uczestniczyć w swojej społeczności i odczuwać solidarność z innymi osobami. Jednym  z priorytetowych celów Programu jest rozwój różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym sieci placówek dziennego pobytu.

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” dla 33 osób 60+ , w tym seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych i bezradnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego, mających potrzebę integracji społecznej, niepełnosprawnych, dotkniętych dysfunkcjami społecznymi, posiadającymi złe warunki mieszkaniowe lub stosunki z rodziną.

W ramach zadania realizowane będą działania: socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.

Zadania realizowane w Dziennym Domu „Senior+” mają na celu:

  • wsparcie osób starszych,
  • reintegrację społeczną,
  • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji,
  • aktywizację seniorów w sferze fizycznej i intelektualnej,
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie poczucia użyteczności,
  • zmniejszenie niekorzystnych stanów emocjonalnych,
  • umożliwienie odkrywania i rozwijania zainteresowań.

Dofinansowanie funkcjonowania placówki pozwoli zaspokoić potrzeby, z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, osób korzystających z Dziennego Domu „Senior +”.

Dzienny Dom "Senior +" w Błoniu
ul. 3 Maja 10
05-870 Błonie

godziny otwarcia: 7.00-16.00, poniedziałek-piątek

e-mail: wigorblonie@gmail.com
tel. 792 377 339, 669 051 570

Realizacja Programu została zaplanowana od 1 stycznia 2022  do 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość Programu: 550 110,00  zł.

Dofinansowanie: 128 302,00 zł.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.